FLAP.jpg

FAKE LOVE / Airplane pt.2

1. FAKE LOVE (Japanese Ver.)
2. Airplane pt.2 (Japanese Ver.)
3. IDOL (Stadium Remix)
4. FAKE LOVE (Japanese Ver. - Remix)